Drodzy Klienci!

§ 1 Informacje ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady zakupu i rezerwacji biletów za pomocą strony internetowej www.ohkino.pl, której operatorem jest VINOVE Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rajdowej 74, Konotopa, 05-850 Ożarów Mazowiecki, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000805827, NIP 1133004227, REGON: 384474022
2. Zakup biletu lub rezerwacja miejsc przez stronę internetową www.ohkino.pl jest jednoznaczny z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
§ 2 Definicje
1. Sprzedawca – VINOVE Sp. z o. o., której dane zostały określone w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
2. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady i warunki uczestnictwa w Promocji.
3. Użytkownik – osoba fizyczna działająca jako konsument w rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych i zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Promocji), przebywająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
4. Serwis www.ohkino.pl – serwis internetowy udostępniający możliwość zakupu biletów drogą elektroniczną.
5. Strona płatności – strona internetowa www.dotpay.pl, administrowana przez Dotpay Sp. z o.o.. ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, wykonująca jednorazową usługę płatniczą, przetwarza dane osobowe w swoim celu i imieniu.
§ 3 Wymogi techniczne
1. Zakup lub rezerwacja miejsc możliwa jest po spełnieniu poniższych wymagań technicznych:
a) Dostęp do komputera lub smartfona z dostępem do internetu obsługującego pliki PDF
b) Drukarka z możliwością wydruku w formacie A4 w kolorze czarno-białym
§ 4 Zakup lub rezerwacja biletu
1. Zakup i/lub rezerwacja biletu odbywa się poprzez wykonanie następujących czynności:
a) Otwarcie strony www.ohkino.pl
b) Wybór tytułu, godziny, miejsca na sali, liczby i rodzajów biletów
c) Potwierdzenie zamówienia poprzez użycie ikony REZERWUJ lub KUP BILET.
d) Podanie danych osobowych osoby kupującej bilety (imię, nazwisko, adres email, numer telefonu komórkowego).
e) Zaakceptowanie Regulaminu oraz wyboru sposobu płatności.
f) Potwierdzenie zamówienia poprzez użycie ikony REZERWUJ lub KUPUJ.
g) Po dokonaniu powyższych czynności na ekranie wyświetli się „Podsumowanie” wraz z potwierdzeniem zamówienia.
h) Potwierdzenie zakupu lub rezerwacji biletu zostanie przesłane również droga elektroniczną na adres mailowy wskazany w „Danych osobowych”.
i) Płatność za zakupione bilety należy dokonać nie później niż 15 minut od złożenia zamówienia w przeciwnym wypadku zostanie ono anulowane.
j) Zarezerwowane bilety należy wykupić w dowolnej kasie kina nie później niż 15 minut przed rozpoczęciem seansu. Po tym czasie rezerwacja zostanie automatycznie anulowana.
k) Przed przystąpieniem do odbioru rezerwacji należy mieć na uwadze wypełnienie na danej sali. W przypadku znacznego wypełnienia Sali, czas odbioru może ulec wydłużeniu.
l) Odbiór rezerwacji następuje po przekazaniu obsłudze kas numeru rezerwacji.
m) Korzystając ze strony internetowej można dokonać zakupu biletów na wszystkie dostępne wydarzenia, również te w technologii 3D. Jednakże tym wypadku zakup biletu jest możliwy wyłącznie z voucherem na Okulary 3D.
n) Zakup biletu uczniowskiego/studenckiego/seniorskiego wiąże się z okazaniem, przy wejściu na salę dokumentu uprawniającego do określonej zniżki.
o) Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl
§ 5 Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest VINOVE Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rajdowej 74, Konotopa, 05-850 Ożarów Mazowiecki, e-mail: abi@ohkino.pl
2. Dane osobowe wskazane w § 4 ust. 1 pkt. d) niniejszego Regulaminu będą przetwarzane w celu rezerwacji, a także zakupu biletu oraz w celach związanych z rezerwacją i realizacją umowy sprzedaży biletów. Dane te będą przechowywane do momentu zakończenia trwania umowy sprzedaży biletu.
3. Podanie numeru telefonu ułatwi Administratorowi kontakt w przypadku problemów technicznych związanych z seansem.
4. Podanie przez Użytkownika danych osobowych przy rezerwacji, a także zakupie biletu jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowego zawarcia i realizacji umowy sprzedaży biletów.
5. Jeśli dodatkowo Użytkownik wyrazi zgodę w trakcie rezerwacji lub zakupu, wówczas dane osobowe wskazane w
§ 4 ust. 1 pkt. d) mogą być przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną na wskazany przez Użytkownika adres mailowy. Dane to będą przechowywane do momentu wycofania przez Użytkownika zgody na ich przetwarzanie
6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną na wskazany przez Użytkownika adres mailowy jest dobrowolna i nie jest warunkiem koniecznym do zawarcia i wykonania przez Administratora umowy sprzedaży biletów. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną może być w
każdym czasie wycofana.
7. Podanie danych jest dobrowolne i każdemu Użytkownikowi, który je udostępnia, przysługuje prawo do ich dostępu, poprawiania, ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia w dowolnym momencie.
8. Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
§ 6 Cennik
1. Zakup biletu przez stronę internetową www.ohkino.pl wiąże się z zapłatą określonej w cenniku kwoty.
2. Cennik biletów wraz z objaśnieniami poszczególnych kategorii, zamieszczony jest na stronie internetowej www.ohkino.pl oraz w kasach kina.
3. Do ceny biletu zakupionego przez stronę internetową należy doliczyć „Opłatę internetową”, która wskazana jest w
cenniku
4. W przypadku zakupu biletu z kategorii Student, Klient będzie proszony o okazanie ważnej legitymacji.
5. Braku dokumentu potwierdzającego prawo do zniżki wiąże się z dopłatą do biletu normalnego.
§ 7 Postępowanie z biletem
1. Zakupiony bilet upoważnia Kupującego do zajęcia wyznaczonego miejsca w ustalonej sali kinowej, w danym dniu i godzinie projekcji filmu. Przebywanie na innej projekcji filmu niż wskazana na bilecie jest niedozwolone.
2. Każdy bilet oznaczony jest unikalnym kodem.
3. Bilet należy okazać na prośbę pracownikom kina.
4. Bilet zostanie zeskanowany urządzeniem elektronicznym.
5. Bilet należy przechowywać w bezpiecznym miejscu i nie udostępniać innym osobom.
§ 8 Zwroty biletów
1. Zwrotu biletu internetowego można dokonać wysyłając wiadomość E-mail na adres email kina wroclaw@ohkino.pl, do którego został zakupiony bilet lub osobiście w dowolnej kasie kina.
2. Dokonując zwrotu w kasie kina obsługa poprosi o wypełnienie „formularzu zwrotu”. Klienci zwracający bilet proszeni są o zgłoszenie się do kasy najpóźniej na 15 minut przed planowanym rozpoczęciem seansu.
3. Klienci dokonujący zwrotu drogą mailową będą proszeni o przesłanie w formie skanów wypełnionego i podpisanego formularza zwrotu, potwierdzenia dokonania płatności oraz biletów najpóźniej na 15 minut przed planowanym rozpoczęciem seansu.
4. Kupujący otrzymuje zwrot zapłaconej kwoty pomniejszoną o Opłatę internetową §6 pkt. 3 w terminie 14 dni roboczych od złożenia kompletu wymaganych dokumentów.
§ 9 Repertuar kina
1. Repertuar kina dostępny jest w kasach kina i na stronie www.ohkino.pl.
2. W każdą środę dostępny jest repertuar na nadchodzący tydzień kinowy tj. od piątku do czwartku.
§ 10 Reklamacje i kontakt
1. Wszelkie uwagi prosimy zgłaszać na adres: wroclaw@ohkino.pl,

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU KINA
ZASADY POSTĘPOWANIA W TRAKCIE EPIDEMII WIRUSA SARS-COV-2

1. Regulamin określa zasady postępowania na terenie OH•KINO w trakcie epidemii wirusa SARS-COV-2.
2. Klienci Kina są zobowiązani do stosowania się na terenie kina do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących dotyczących zasad zachowania w okresie epidemii, a także do zaleceń zamieszczonych w kinie oraz wydawanych przez pracowników kina.
3. Na terenie OH•KINO udział widzów w seansie jest dopuszczalny pod warunkiem: a) przestrzegania przez widzów zasady zajmowania nie więcej niż 30% liczby miejsc. Obowiązek ten nie dotyczy osób zaszczepionych przeciwko COVID-19. b) przestrzegania przez widzów nakazu zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki. Obowiązek ten nie dotyczy dzieci do 5 roku życia oraz osób, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu: – całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim, – trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa; – zaawansowanych schorzeń neurologicznych, układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia.
4. W przypadku zajęcia 30% miejsc na sali przez osoby niezaszczepione, dalsza sprzedaż biletów zostanie udostępniona tylko osobom zaszczepionym przeciw SARS-COV-2. Pracownik Kina ma prawo wówczas odmówić sprzedaży biletów osobom nieszczepionym.
5. Klientów OH•KINO obowiązuje zakaz spożywania przekąsek oraz napojów na terenie kina.
6. Klient odmawiający zasłaniania twarzy podczas pobytu w kinie może zostać nieobsłużony lub zostanie poproszony o niezwłoczne opuszczenie kina i utraci prawo do zwrotu pieniędzy za bilet.
7. W przypadku naruszenia przepisów prawa i zasad, o których mowa w pkt. 2 powyżej, Kino zastrzega sobie prawo do żądania opuszczenia Seansu lub niewpuszczenia Klienta na teren kina, a w razie niepodporządkowania się żądaniom personelu, do zażądania interwencji odpowiednich służb. Jeżeli skutkiem naruszenia przez Klienta kina obowiązujących przepisów będzie odwołanie lub przerwanie Seansu, Kino ma prawo dochodzić od niego należnego odszkodowania.
8. W przypadku stwierdzenia u Klienta wyraźnych oznak choroby wirusowej SARS-COV-2 Kino zastrzega sobie prawo do odpowiedniej reakcji, w tym m.in. wezwania służb medycznych lub niewpuszczenia Klienta na teren Kina.
9. W przypadku wprowadzenia ograniczeń lub zakazów dotyczących działalności kin w związku z trwającym stanem epidemii wirusa SARS-CoV-2, OH•KINO zastrzega sobie prawo do: a) zmiany wybranego przez widza miejsca, na które został zakupiony bilet na dany seans, b) dokonania zwrotów biletów
10. OH•KINO nie ponosi odpowiedzialności za nie przestrzeganie przez klientów obowiązujących przepisów, wytycznych i zaleceń wydawanych w związku ze zwalczaniem epidemii wirusa SARS-COV-2.