POLITYKA PRYWATNOŚCI

ADMINISTRATOR DANYCH

VINOVE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Rajdowej 74, Konotopa, 05-850 Ożarów Mazowiecki jest Administratorem danych osobowych dobrowolnie udostępnianych przez Użytkowników. Dane są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane Użytkowników zbierane są przez Administratora w celu rezerwacji, a także zakupu biletów oraz będą one przetwarzane w celach związanych z rezerwacją i realizacją umowy sprzedaży biletów. Podanie numeru telefonu ułatwi Administratorowi kontakt w przypadku problemów technicznych związanych z seansem. Jeśli dodatkowo Użytkownik wyrazi zgodę w trakcie rezerwacji lub zakupu, wówczas dane mogą zostać także przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną na wskazany przez Użytkownika adres mailowy. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną na wskazany przez Użytkownika adres mailowy jest dobrowolna i nie jest warunkiem koniecznym do wykonania przez Administratora umowy sprzedaży biletów.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Administrator dokłada wszelkich starań, aby dane podane przez Użytkowników były odpowiednio zabezpieczone: nieprzekazuje ich, nie sprzedaje, ani nie użycza żadnym instytucjom (za wyjątkiem wyraźnej zgody Użytkownika bądź na żądanie uprawnionych organów państwowych, tj. organy ścigania, sądy etc. w przypadku prowadzonych postępowań). Każda osoba dopuszczona po stronie OHKINO do przetwarzania danych osobowych została zobowiązana do przestrzegania tajemnicy. Ponadto, Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby należycie zabezpieczyć przetwarzane przez niego dane osobowe Użytkowników.

EDYCJA LUB USUNIĘCIE DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych jest dobrowolne i każdemu Użytkownikowi, który je udostępni, przysługuje prawo do ich dostępu, poprawiania, ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia w dowolnym momencie.

PLIKI COOKIES

OHKINO wykorzystuje tzw. cookies – informacje, dzięki którym może m.in. dostosowywać funkcje strony www.ohkino.pl do potrzeb Użytkownika przez analizę tego, jak i kiedy Użytkownik korzysta ze strony, służy także celom statystycznym. Cookies przechowywane są jedynie na dysku twardym Użytkownika, nie zaś na stronie OHKINO i są wyłącznymi informacjami zbieranymi przez stronę. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przesyłania cookies, jednak może to wpłynąć na niektóre funkcje dostępne na stronie. Jeżeli nie akceptują Państwo niniejszej polityki, prosimy nie korzystać z tej strony.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest VINOVE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Rajdowej 74, Konotopa, 05-850 Ożarów Mazowiecki, e-mail abi@ohkino.pl
2) Cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będą zależne od podstawy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, np.:
– w przypadku przesłania do nas CV, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody na cele rekrutacji; – w przypadku zawarcia umowy sprzedaży biletu, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zawartej umowy,
– w przypadku wyrażenia chęci otrzymywania informacji handlowych i marketingowych, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody na otrzymywanie takich informacji,
– w przypadku prowadzenia monitoringu celem zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o realizację usprawiedliwionego prawnie interesu Administratora;
3) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być kontrahenci (dostawcy usług realizowanych na rzecz Administratora Danych, np. firma dostarczająca domenę internetową), podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia danych osobowych (np. biuro rachunkowe), jak również podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie właściwych przepisów prawa (np. urzędy skarbowe), przy czym ewentualne przekazanie Pani/Pana danych osobowych będzie związane wyłącznie z realizacją zawartych umów, realizacją usługi, na którą wyrazili Państwo zgodę lub w związku z obowiązkami ciążącymi na Administratorze;
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane przez Administratora mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej w związku z odpowiednią decyzją Komisji Europejskiej stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony gwarantowany przez to państwo trzecie. W razie braku stwierdzenia przez Komisję Europejską odpowiedniego stopnia ochrony, dane będą odpowiednio zabezpieczone za pomocą:
a) prawnie wiążącego i egzekwowalnego instrumentu między organami lub podmiotami publicznymi;
b) wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
c) standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską;
d) standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i zatwierdzonych przez Komisję Europejską;
e) zatwierdzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych kodeksu postępowania;
f) certyfikatu ochrony danych osobowych;
g) zezwolenia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na klauzule umowne;
h) zezwolenia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na postanowienia administracyjne między organami lub podmiotami publicznymi;
5) Pani/Pana dane osobowe mogą być przechowywane przez czas niezbędny do celu przetwarzania określonego zgodnie z pkt. 2 niniejszej klauzuli informacyjnej, np.:
– w przypadku przesłania do nas CV, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia procesu rekrutacji,
– w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przedmiotowej zgody,
– w przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z zawartymi umowami, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez maksymalny okres wyznaczony zgodnie z przepisami o przechowywaniu dokumentacji na cele skarbowe i podatkowe,
– w przypadku prowadzenia monitoringu celem zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące;
6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każde z przysługujących uprawnień może być realizowane odrębnie, w zależności od podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych. Jeżeli uznają Państwo, iż Pani/Pana dane osobowe są w jakikolwiek sposób naruszane lub zagrożone naruszeniem, jak również jeśli chcieliby Państwo skorzystać z jednego lub kilku wskazanych uprawnień, prosimy o kontakt mailowy na następujący adres: abi@ohkino.pl
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymagane przepisami prawa lub może być dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowego wykonania przez Administratora czynności, w ramach których przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe, np. niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia procesu rekrutacji na dane stanowisko;
9) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania przy wykorzystaniu narzędzi Google i Facebook.
– w przypadku dokonywania przez nas analiz ruchu na naszej stronie, odbywa się to w sposób zbiorczy i zanonimizowany;
– zautomatyzowane podejmowanie decyzji może odbywać się w celu badania Pani/Pana satysfakcji i określania jakości obsługi Administratora oraz w celu ferowania Pani/Panu przez Administratora produktów i usług bezpośrednio, w tym dobierania ich pod kątem Pani/Pana potrzeb z pomocą profilowania. W tym celu
wykorzystujemy remarketing/targetowanie reklam, które są wyświetlane na innych, odwiedzanych przez Panią/Pana stronach internetowych. Danymi, które pozwalają nam na działania w zakresie zautomatyzowanego podejmowania decyzji są dane tworzące naszą wewnętrzną bazę danych, która zawiera dane podane Administratorowi przy okazji udzielania zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu produktów i usług oraz zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, takich jak: imię, nazwisko, data wpisania się na mailing, adres email, numer telefonu, data urodzenia, historia zakupów czy określone preferencje filmowe.